Stratejik Düşünme Nedir ?

(Mintzberg – 1994)

“Stratejik düşünme önsezi ve yaratıcılıktan yararlanan ve sentez yapılarak oluşturulan sürecin kendisidir. Stratejik düşünme, çıktı olarak kişinin entegre perspektifini ortaya çıkartır.”

(Raimond – 1996)

“Stratejik planlamayı bilgiye ve bilgi işlem sürecinin çıktısı olan “akıllı makina”, stratejik düşünmeyi ise stratejide “yaratıcı düş” olarak konumlandırır.”

Stratejik Düşünme bu bakımdan her ikisi söylemde de bir grup öngörü çerçevesinde ve potansiyel aksiyon alternatiflerine göre düşünmeyi ve kurgu yapmayı içerir. Nitekim gelecek önemlidir !

  • Değer gelecektedir – ne bugün ne de geçmiştedir.
  • Planlamayı gelecekten geriye doğru yap, geçmişten geleceğe yapma.
  • Geleceği tasarla: Geleceğin resmini, değerlerinin ölçülerini ve kurallarının kılavuzunu hazırla.
  • Geleceği önceden bilmeye çalışma – onu yarat!

Bu gerçekleri Liedtka bir model ile açıklamıştır; bu modele göre iyi bir stratejik düşünme perspektifi için şunlara ihtiyaç vardır;

  • Sistem perspektifi
  • Amaca odaklanmak
  • Akıllı fırsatçılık
  • “Zamanında” düşünmek
  • Varsayıma dayalı olmak